​Retningslinjer

Retningslinjer for uddeling:

Fondens formål:

Fondens formål er at støtte almennyttige formål, herunder bl.a. idræts- og fritidsaktiviteter i Maria-gerfjord Kommune. Støtte kan ydes til fysiske personer samt juridiske personer til gavn for konkre-te projekter, herunder bl.a. vedrørende sport og motion, der falder inden for fondens formål, her-under eksempelvis, men ikke udtømmende, støtte til fysiske personer der er økonomisk mindre bemidlet eller på anden måde værdigt trængende.

Virkeområde:

Virkeområde fastsættes til Mariagerfjord Kommune.

Uddelinger:

Uddelingerne skal over tid spredes således, at de kommer flest mulige til gavn både med hensyn til sted og formål.

Fonden uddeler såvel midler på baggrund af modtagne ansøgninger som på baggrund af egne initiativer.

Fonden støtter IKKE:

Kommercielle forretninger

Løbende drift – ikke årligt tilbagevendende

Aktiviteter, der har fundet sted

Politiske aktiviteter

Religiøse aktiviteter

Stats- og kommunale institutioner og ejendomme

Formål som normalt falder ind under de offentliges opgaver.​

Fonden støtter:

Konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:

Organisationer

Foreninger

Selvejende institutioner

Enkeltpersoner og gruppe af personer, der er sammen om noget almennyttigt

Fonden støtter ligeledes formål, som bestyrelsen finder berettiget.

Ansøgningsbehandling:

Som det tydeligt fremgår af vores hjemmeside, SKAL vores ansøgningsskema benyttes.

For organisationer, foreninger og selvejende institutioner SKAL der altid vedlægges UNDERSKREVNE/GODKENDTE vedtægter, seneste regnskab, hvis det foreligger, og tilbud på det der søges om.

​Ansøgningerne skal fremsendes til sekretariatet for fonden.

Sekretariatet meddeler ansøger, at ansøgning er modtaget, samt hvornår ansøgningen forventes behandlet, samt eventuelle mangler ved ansøgningen.

Bestyrelsens behandling:

Fondens bestyrelse holder bestyrelsesmøde mindst 2 gange årligt (marts og oktober). På bestyrel-sesmøderne besluttes hvilke ansøgere, der skal have en uddeling og størrelsen af denne uddeling.